Anne-Marie Hartman

Personalutveckling

Problem och konflikter uppstår i personalgrupper och behöver hanteras.
Under pressade förhållanden är det lätt att konflikter accentueras och att missnöjet riktas mot varandra. Detta resulterar vanligtvis i sämre arbetsmiljö och arbetsresultat.
Då kan professionell hjälp underlätta.

Jag arbetar på olika sätt med personalgrupper i kris.

Krisbearbetning är viktigt för att gruppen ska kunna utvecklas.

Genom att tillsammans kunna tala om svåra upplevelser och erfarenheter växer gruppens förmåga att hantera nya besvärliga situationer.
Gemensam krisbearbetning motverkar kvardröjandet av gamla konflikthärdar som lätt blossar upp och underlättar för gruppen att finna nya förhållningssätt.

Kommunikation är ett arbetsredskap som behöver vårdas.

Under pressade förhållanden är det lätt att missbedöma både det som sägs och hörs.

Bristfällig kommunikation i arbetsgruppen underminerar också på sikt ett professionellt förhållningssätt i verksamheten.
Under respekterande former arbetar jag tillsammans med gruppen för att finna verktyg för en väl fungerande kommunikation.

Värdegrund kan behöva tydliggöras.

Den värdegrund som återspeglas i målsättningen behöver också prägla den dagliga verksamheten. Innebörden av en viss värdegrund och dess konsekvenser i verksamheten kan därför behöva tydliggöras.

Ledarskapsutveckling

Som certifierad handledare i Utvecklande Ledarskap, UL, har jag lett utbildningar i denna form av ledarskap. Utvecklande ledarskap kännetecknas av en tydlig målsättning att stärka motivationen och inspirationen hos medarbetarna.