Anne-Marie Hartman
Anne-Marie Hartman

Handledning

Psykoterapihandledning

I psykoterapihandledning följer vi den psykoterapeutiska processen för att förstå hur personliga svårigheter och erfarenheter
ger sig tillkänna i samspelet med terapeuten och hur terapeuten kan använda sig som redskap i denna process.
Jag handleder psykoterapeuter verksamma i olika sammanhang såsom missbruksvård, psykiatri, ungdomsvård, primärvård
och privat verksamhet m.m.

Sedan många år tjänstgör jag också som handledare på psykologutbildningen, psykoterapeututbildning steg 2 och handledar-
utbildning.

 

Handledning behandlingsarbete

I annat behandlingsarbete utgör handledningen ett utrymme för reaktion och reflektion, och syftar till att göra olika handlingar
och processer begripliga och meningsbärande.

Jag har handlett och handleder i olika sammanhang där behandlingen gäller barn, ungdomar, vuxna och äldre inom områden
som mödra- och barnhälsovård, barn- och ungdomspsykiatrisk vård (BUP), ungdomsvård (ungdomsmottagningar och behandlingshem), vuxenpsykiatrisk öppen- och slutenvård, äldrevård, socialtjänst IoF, beroendevård, primärvård och
somatisk vård.

Handledningen bedrivs individuellt alt. i grupp, i specifika yrkesgrupper såväl som sammansatta personalgrupper.

 

Ledarskapshandledning

Under åren har jag även handlett arbetsledare och chefer i deras olika verksamheter, såväl privata som offentliga.
Handledningen ger tillfälle till reflektion kring eget ledarskap och förhållningssätt, och kan ske enskilt eller i grupp.

I mina samtal kring ledarskapsutveckling utgår jag bl.a. från grundtankarna i Utvecklande Ledarskap. U L arbetar företrädesvis med kommunikation och eftersträvar ett ledarskap som syftar till att generera inspiration och motivation bland medarbetare.